Bahinabai Choudhari Samajseva Purskar

Dr. Chandrashekhar Halingale Felicitated by Bahinabai Choudhari Samaj Seva Award

Vyasanmukti awareness in Devale School

Vyasanmukti awareness in Devale School

National Sadbhavna Diwas Sangli

Nehru Yuva Kendra And New Law College Bharati Vidyapeeth Sangli

Khochi High School, Khochi

Khochi High School, Khochi

Sangli Program

Sangli Program

Save Trees Program

Save Trees Program

Jagtik Tambako Virodhi Din

Jagtik Tambako Virodhi Din

Aai Hospital Program

Aai Hospital Program

Nehru Yuva Kendra Sangli

Nehru Yuva Kendra Sangli

Sangli Jilha Karagruh

Sangli Jilha Karagruh

World Mental Health Day

World Mental Health Day